Legal notice – Aviso legal

JURIDISCHE MEDEDELING

 1. IDENTIFICATIE
  Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website WWW.SPANJECAMPER.NL (hierna HET WEB), dat eigendom is van SPANJECAMPER, S.L. (hierna EIGENAAR VAN DE WEBSITE)
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, op diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:
  De bedrijfsnaam is: SPANJECAMPER, S.L., CIF is: B93473825, statutaire zetel: CTRA DE MIJAS S / N, 29650, MIJAS PUEBLO (MÁLAGA). Geregistreerd in het handelsregister van Malaga: TOMO 5509, FOLIO 219, LIBRO 4416, HOJA MA-133773
  Om met ons te communiceren, stellen wij verschillende contactmogelijkheden ter beschikking die we hieronder beschrijven: – Telefoon: 952486715- E-mail: INFO@SPANJECAMPER.COMAlle kennisgevingen en communicaties tussen de gebruikers en de EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden als effectief beschouwd voor alle doeleinden, wanneer ze worden gedaan via het postadres Spanjecamper, s.l., Apartado de Correos 69, 29650 Mijas Pueblo (Malaga) of op een andere manier die hierboven is beschreven.
 2. GEBRUIKERS.
  De toegang tot en / of het gebruik van deze website van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE  maker van de site, schrijft de voorwaarde toe van GEBRUIKER, die door middel van deze toegang en / of gebruik de hierin weergegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in dat geval verplicht zijn.
 3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL.
  De website en zijn diensten hebben een vrije en open toegang, echter, de EIGENAAR VAN DE WEBSITE stelt het gebruik van sommige van de op haar website aangeboden diensten tot een voltooiing van het overeenkomstige formulier om een ​​gebruiker van de portal te worden.
  De gebruiker garandeert de authenticiteit en actueel karakter van alle gegevens die gecommuniceerd worden met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en is als enige verantwoordelijk voor onjuiste of onjuiste verklaringen.
  De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om de inhoud en diensten van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE correct te gebruiken en niet te gebruiken voor, onder andere:

  • a) het verspreiden van inhoud van de volgende aard: crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, aanstootgevend, voorstander van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.
  • b) Het introduceren van computervirussen in het netwerk, of het uivoeren van acties uit die fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden kunnen veranderen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten en het belemmeren hiervan door het enorme gebruik van computerbronnen via welke de EIGENAAR VAN DE WEBSITE zijn diensten levert.
  • c) Het proberen van toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden en, indien van toepassing, informatie eruit te halen.
  • d) De rechten van het intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden te  schenden.
  • e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde partij.
  • f) het reproduceren, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen of anderszins openbaar te communiceren, of transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u toestemming van de eigenaar van de daaraan verbonden rechten of wettelijk is toegestaan ​​heeft.
  • g) Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere doeleinden van commerciële aard verzenden zonder hun voorafgaand verzoek of toestemming.
 4. PRIVACYBELEID.
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE wil de gebruikers en klanten informeren over haar website, het beleid ten aanzien van de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van die mensen die vrijwillig de contactformulieren gebruiken om contact op te nemen met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE evenals toegang tot zijn eigen pagina, wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE

  • a) Identificatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE  voorzien van B93473825, informeert de gebruiker en klant van de website van het bestaan ​​van een record van geautomatiseerde activiteiten van persoonsgegevens KLANTEN genoemd, waarbij persoonlijke gegevens van de gebruiker en de klant worden verzameld en opgeslagen met u te communiceren om uw verzoek te behandelen.
  • b) Actualisering van het beleid. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan zonder kennisgeving dit privacybeleid veranderen en indien nodig aan te passen bij elke verandering in de wetgeving, regelgeving, jurisprudentie, administratief of wegens om aanpassingen in het beleid of door gewijzigde instructies van het Spaanse Agentschap voor de Gegevensbescherming of gewijzigde wet aan te passen waarbij dit zal worden gepubliceerd  op de website van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE.
   Voor al het bovenstaande beveelt de EIGENAAR VAN DE WEBSITE gebruikers aan om periodiek dit beleid te lezen om de wijzigingen te kennen die erin zijn aangebracht.
  • c) Doel van het activiteitenregister.
   De EIGENAAR VAN DE WEBSITE vraagt de gebruiker website geen informatie over internetgebruikers die de website bezoeken doch louter identificerende gegevens en de communicatie van persoonsgegevens door de gebruiker aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan alleen ​plaats vinden wanneer zij vrijwillig de contactformulieren of andere communicatiemiddelen te gebruiken om met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE contact op te nemen, omdat in deze gevallen de verwerking van de gegevens onvermijdelijk en impliciet is binnen het communicatiesysteem. Voor deze gevallen en die in de volgende sectie, informeert de entiteit de klant dat de dataverwerking wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden: Voor het uitvoeren van alle procedures tot het kunnen realiseren van offertes en aanbiedingen, contractering, inkoop en dienstverlening door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en naar het bedrijf waartoe deze behoort of in zijn geval naar de belanghebbende die daarom verzoekt. Evenals het beantwoorden en beantwoorden en afhandelen van de ontvangen berichten en die van commerciële prospectie om gebruikers op de hoogte te houden van eventuele promotionele acties.
  • d) Toestemming.
   Het is hierbij gemeld dat wanneer de gebruiker op dat moment geen handelsbetrekkingen heeft onderhouden met de eigenaar van de website, het sturen van een e-mail of een brief naar de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, met vermelding van andere persoonsgegevens, die gebruiker hun vrije, ondubbelzinnige toestemming, specifiek, geïnformeerd en uitdrukkelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE  zal geven met betrekking op de hierboven uiteengezette doeleinden, evenals uw communicatie behandelen of documentatie verzenden.Met hetzelfde doel, informeert de eigenaar van de website dat als de gebruiker of klant een e-mail stuurt of informatie meedeelt aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE persoonlijke gegevens deze door de betreffende persoon wordt behandeld ongeacht hun positie in een bedrijf, hetzij als beheerder, vertegenwoordiger, manager, agent en / of welk een andere positie als contactpersoon in het bedrijf, en is het duidelijk dat deze mededeling behelst dat het door de gebruiker toestemming wordt verleend tot behandeling van de gegevens, van karakter eenduidig, specifiek, geïnformeerd en een uitdrukkelijke toestemming is voor de verwerking van persoonsgegevens door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, met het betrekking op bovenstaande.
  • e) Identificatie van de ontvangers met betrekking tot wie de EIGENAAR VAN DE WEBSITE voornemens is om opdrachten uit te voeren of toegang tot gegevens voor rekening van derden.De eigenaar van de website stelt zich enkel ten doel om datacommunicatie of afdragen of informatie over te dragen en / of  uit te voeren als gevolg van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna: RGPD) teneinde zijn verplichtingen na te komen met overheden, organisaties of personen die rechtstreeks verband houden met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE  waarbij in overeenstemming met de geldende wetgeving in elk onderwerp en op elk gewenst moment of in gevallen waarin u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.Ook zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE de gebruiker informeren over elke noodzakelijke overdracht van gegevensoverdracht om uit te voeren, wanneer de RGPD daarin voorziet, daarbij de gebruiker informerend op een uitdrukkelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige wijze over de wijze van het doel waartoe de gegevens zullen worden gebruikt en de aard van de overgedragen gegevens, of in voorkomend geval, wanneer de RGPD dit vereist, zal een specifieke en geïnformeerde toestemming worden gevraagd aan de gebruiker.De EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert de gebruiker en de klant echter dat elke verwerking van persoonlijke gegevens onder de wetgeving die in Spanje van kracht valt met betrekking tot gegevensbescherming, opgesteld door de RGPD en zijn aanvullende en ontwikkelingsregelingen. In deze zin is de EIGENAAR VAN DE WEBSITE alleen verantwoordelijk en garandeert hij de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker via de webpagina worden opgevraagd.
  • f) Kwaliteit van de gegevens.
   De eigenaar van de website waarschuwt de gebruiker dat, tenzij het bestaan ​​van een wettelijk opgerichte vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon mag gebruiken en hun persoonsgegevens te communiceren, zodat de gebruiker te allen tijde er rekening mee dient te houden om alleen gegevens af te geven die de persoonlijke gegevens van de gebruiker bevatten die overeenkomen met hun eigen identiteit en die geschikt, pertinent, actueel, exact en waar zijn.Voor dergelijke doeleinden is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor enige schade, direct en / of indirect veroorzaakt aan derden of de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, voor het gebruik van persoonlijke gegevens van een andere persoon of hun persoonlijke gegevens wanneer ze onwaar zijn, foutief, niet actueel, ontoereikend of irrelevant. Ook de gebruiker die de peroonlijke gegevens gebruikt van een derde partij  is aansprakelijk is om de hem geldende meldingsplicht van informatie volgens de RGPD regels wanneer de persoonsgegevens niet zijn verkregen van de betrokkene zelf, en / of de gevolgen hiervan te aanvaarden van het informeren in deze.
  • g) Uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, overdraagbaarheid, annulering, oppositie van de behandeling en onderdrukking van de gegevens.heid om hun recht op toegang, rectificatie, beperking behandeling, draagbaarheid, verzet tegen de behandeling en de annulering van hun gegevens en het recht om een ​​klacht in te dienen uit te oefenen met de Autoriteit bestuurt door te schrijven de eigenaar van de website op het volgende adres: CTRA MIJAS S / N, 29650, MIJAS VILLAGE (MÁLAGA) per e-mail gericht aan
  • h) Veiligheidsmaatregelen genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
   De eigenaar van de website informeert de gebruiker dat, in overeenstemming met de bepalingen van RGPD, de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en het voorkomen van wijziging, verlies, behandeling of toegang ongeautoriseerde toegang, rekening houdend met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld. Evenzo garandeert de EIGENAAR VAN DE WEBSITE de gebruiker de vervulling van de plicht tot beroepsgeheim met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers en de plicht om ze te bewaren.
  • i) Meer informatie over privacybeleid.
   Als u meer informatie wilt over ons privacybeleid, kunt u klikken op de volgende link op onze website https://www.spanjecamper.nl/privacy/
 5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:
  Volgens de bepalingen van de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom zijn uitdrukkelijk verboden de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, de gehele inhoud of een deel ervan, zoals teksten en foto’s, uitdrukkelijk verboden. afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE.
  De volledige inhoud van de website vormt een werk waarvan het eigendom toebehoort aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder welke enig exploitatierecht aan de gebruiker kan worden overgedragen, buiten dat wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de website.
  Kort gezegd, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, in voorkomend geval, toestemming geven voor privé-kopieën op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, of onderworpen aan geen enkele vorm van commerciële exploitatie.
  Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen, zijn het eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht op deze website toekent.
  Het opzetten van een hyperlink koppeling niet dat in ieder geval het bestaan ​​van de betrekkingen tussen de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website, waarin zij is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of diensten. Personen die van plan zijn een hyperlink te maken, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE  In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang tot de home-pagina of homepage van onze website mogelijk te maken zal de gebruiker zich dienen te onthouden van verklaringen of valse, verkeerde of onjuiste verklaringen over de eigenaar van de website, of illegale inhoud bevatten, in tegenstelling goede gewoonten en openbare orde.
  De EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft van de materialen en content die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die hij uitvoert op basis van deze materialen en content.
 6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
  De inhoud van deze website is van algemene aard en is alleen voor informatieve doeleinden, zonder gegarandeerde toegang tot alle inhoud of de volledigheid, juistheid, de geldigheid, actuele aard of geschiktheid voor een bepaald doel is volledig gegarandeerd.
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover toegestaan ​​door de wet, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit:

  • a) Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud en het bestaan ​​van fouten en gebreken van welke aard dan ook van de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, ter beschikking gesteld die welke zijn benaderd via de website of de aangeboden diensten.
  • b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
  • c) Het niet naleven van de wetten, goede trouw, de openbare orde, het verkeer en maakt gebruik van deze juridische kennisgeving als gevolg van verkeerd gebruik van de website. In het bijzonder bij wijze van voorbeeld, de eigenaar van de site is niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die de rechten van intellectuele eigendom, handelsgeheimen, recht op eer, persoonlijke en familiale privacy en het imago, schenden evenals de voorschriften inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.
 7. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR:
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan op elk moment de voorwaarden die hier worden bepaald wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal gebaseerd zijn op hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden gewijzigd door een andere versie die naar behoren is gepubliceerd.
 8. LINKS
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten dit web valt en wordt niet rechtstreeks beheerd door onze webmaster. De functie van de links die op deze website verschijnen, zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die de inhoud van deze website waarschijnlijk zullen uitbreiden. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert niet of is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites en suggereert nooit noch nodigt uit of raadt het bezoek aan, en is dus niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het opzetten van hyperlinks door derden.
 9. RECHT VAN UITSLUITING:
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de portal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op zijn eigen verzoek of van een derde partij, aan die gebruikers die niet voldoen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Portal.
 10. ALGEMEEN.
  In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de onwettigheid onthullen van het gebruik van enige inhoud en / of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, dient deze een kennisgeving naar de EIGENAAR VAN DE WEBSITE te sturen, waarbij hij zich naar behoren identificeert, de vermeende overtredingen vermeldt en uitdrukkelijk en onder zijn verantwoordelijkheid verklaart dat de verstuurde informatie in de kennisgeving juist is.
 11. PUBLICATIES.
  De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, komt niet in de plaats van de juridische reclame voor wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële tijdschriften van de overheidsdiensten, die het enige instrument vormen dat getuigt van de authenticiteit en inhoud. De informatie die beschikbaar is op deze website moet als een leidraad worden opgevat.
 12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
  Deze voorwaarden zullen worden beheerst of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in zaken die niet uitdrukkelijk zijn vastgelegd. De aanbieder en de gebruiker komen overeen om elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de levering van de producten of diensten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, voor te leggen aan de rechtbanken en tribunalen van het adres van de gebruiker.
  In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, zien de aanbieder en de gebruiker uitdrukkelijk af van een ander forum en leggen het aan de rechtbanken en tribunalen gevestigd in de woonplaats en adres van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE voor.